Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Oulun musiikkivideofestivaalit r.y. ja kotipaikka Oulu. 

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja kehittää musiikin visualisoimista kuvan avulla. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, järjestää musiikkivideofestivaaleja. Yhdistys järjestää jäsenilleen tilat ja kaluston musiikkivideoiden tekemistä varten. Yhdistys harjoittaa myös muuta julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahakeräyksiä, arpajaisia ja järjestää huvitilaisuuksia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä musiikkivideoita harrastava yksityinen henkilö. Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tavoitteet ja tarkoituksen. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4 LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. 

5 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 6-10 jäsentä. Hallitus järjestäytyy valiten keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, puhelimitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi lisäksi määrätä yhdistyksen toimihenkilöille nimenkirjoitusoikeuden, kullekin yksin.

7 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyslain mukaisesti yhdistyksellä voi olla toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, puhelimitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

10 VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto;

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8. Valitaan uusi hallitus seuraavalle toimikaudelle;

9. Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai toiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin ,että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

OMVF ry:n hallitus 2014: Virpi Timonen, Katri Dahlström, Toni Alatalo, Henri Turunen, Minna Koivunen, Pauliina Eronen, Antti Haaranen ja Emmi Turpeinen.